Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE

Na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 100, poz. 1024 z zm.) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych wprowadza się przepisy regulujące sposób zarządzania pozwalający na zapewnienie ochrony danych osobowych. Celem Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie ochrony danych osobowych przed wszelakiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, świadomymi lub nieświadomymi. Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez samych użytkowników. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu  powyższych celów i zapewnić poufność danych, integralność danych, rozliczalność danych, integralność systemu rozumianą.
 
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
& 1
Firma jest Administratorem Danych Osobowych w zakresie danych przetwarzanych w obrębie firmy.
& 2
Administrator Danych Osobowych nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji na warunkach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) - art 43. ust.  12 pkt 1a i Administrator Danych Osobowych sam wykonuje czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
& 3
Zbiory danych osobowych podlegających obowiązkowi zgłoszenia na podstawie w/w ustawy są zgłaszane do ewidencji prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
& 4
Polityka Bezpieczeństwa, zwana dalej „Polityką”, określa zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w zbiorach:
& 5
a) Zbiór klientów sklepu internetowego
b) Zbiór uczestników aukcji Allegro.pl
c) Zbiór abonentów newslettera
d) Zbiór Pracowników firmy
& 6
Zbiory wyspecyfikowane w & 4 pod pozycjami: a, b, c, zostały zarejestrowane w ewidencji Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 
ROZDZIAŁ II - ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
& 1
Każda osoba, mająca dostęp do danych osobowych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym dokumentem.
& 2
Wymagany przez rozporządzenie wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe (zwany dalej „obszarem przetwarzania”) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
& 3
Wymagany przez rozporządzenie wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu i jest udostępniany na życzenie do wglądu.
& 4
Osoby, które przetwarzają w jednostce organizacyjnej dane osobowe, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych nadane przez Administratora Danych Osobowych (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu) oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności tych danych (załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu).
& 5
Każda osoba posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych posiada swój identyfikator oraz hasło, pozwalające na zalogowanie się do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe. Techniczne wymagania, jakie musi spełniać hasło, określone zostały w części II § 2 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i są udostępniane na życzenie do wglądu.
& 6
W przypadku konieczności dostępu do obszaru przetwarzania osób, nieposiadających upoważnienia, o jakim mowa w & 4 (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu), które muszą dokonać doraźnych prac o charakterze serwisowym lub innym, podpisują oni oświadczenie o zachowaniu poufności (załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu), chyba że czynności odbywają się pod nadzorem osoby upoważnionej do przetwarzania danych.
& 7
Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy.
& 8
Udostępnienie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu może nastąpić wyłącznie po pozytywnym zweryfikowaniu ustawowych przesłanek dopuszczalności takiego udostępnienia, przez co rozumie się w szczególności pisemny wniosek podmiotu uprawnionego.
& 9
Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane w formie papierowej, upoważnione osoby przechowują w obszarze przetwarzania danych. W przypadku konieczności zniszczenia papierowych dokumentów zawierających dane osobowe, ich zniszczenie dokonuje się poprzez pocięcie w niszczarce.  
& 10
Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym określone są w „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym" służącym do przetwarzania danych osobowych w firmie i są udostępniane na życzenie do wglądu.
& 11
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w jednostce organizacyjnej sprawuje osoba kierująca prowadzoną działalnością. Osoba ta może wyznaczyć pełnomocnika ds. danych osobowych do którego zadań będzie należało bezpośrednie nadzorowanie stanu realizacji procedur związanych z ochroną danych osobowych, a w razie potrzeby także bezpośrednia realizacja procedur w imieniu osoby kierującej działalnością jednostki organizacyjnej. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ds. danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu. W przypadku wyznaczenia Pełnomocnika ds. danych osobowych należy do niego odnosić obowiązki przewidziane w paragrafach następujących dla osoby nadzorującej przetwarzanie danych.
& 12
Osoba nadzorująca przetwarzanie danych prowadzi wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej (załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu) oraz, kiedy jest to wymagane przez przepisy, zgłasza
zbiory do rejestracji do GIODO. W ramach nadzoru nad przetwarzaniem danych, osoba ta sprawdza w szczególności cele, zakres przetwarzania, czas przetwarzania oraz sposoby zabezpieczenia danych osobowych. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu) nadaje osoba nadzorująca przetwarzanie danych, która jest także zobowiązana do przeprowadzania analizy ryzyk związanych z zagrożeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w jednostce organizacyjnej.
& 13
Osoba nadzorująca przetwarzanie danych prowadzi również następujące wykazy:
a) ewidencję osób, którym nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu, jest udostępniany na życzenie do wglądu).
b) wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, stanowiących obszar przetwarzania (załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, jest udostępniany na życzenie do wglądu).
c) wykaz podmiotów i osób, którym udostępniono dane (załączniki nr 7 i nr 9 do niniejszego dokumentu, i jest udostępniany na życzenie do wglądu).
d) wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy (załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu, jest udostępniany na życzenie do wglądu).
& 14
Osoby upoważnione do przetwarzania danych mają obowiązek:
a) przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą i rozporządzeniem,
b) nie udostępniać ich oraz uniemożliwiać dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
c) zabezpieczać je przed zniszczeniem.
& 15
W przypadku otrzymania wniosku o udostępnienie danych osobowych od osoby, której one dotyczą, osoba wyznaczona przez osobę nadzorującą przetwarzanie danych przygotowuje odpowiedź w ciągu 30 dni.
& 16
W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, osoba nadzorująca przetwarzanie danych jest obowiązana poinformować tę osobę w przystępnej dla niej formie o (w szczególności może to być
informacja ustna, zapis w umowie lub regulaminie) o:
a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, (lub odpowiednio imieniu, nazwisku i miejscu zamieszkania Administratora Danych Osobowych, jeżeli działa on jako osoba fizyczna)
b) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
c) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
d) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 
ROZDZIAŁ III - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
& 1
Nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych grozi odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 49 - 54a ustawy o ochronie danych osobowych.
& 2
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Przejdź do strony głównej

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2023 e-d-u.pl

Realizacja harmonit.pl

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu